Art. 172.

In artikel 4.6.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 aan paragraaf 1 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“Het advies, vermeld in artikel 4.3.4, 4, tweede lid, omvat de bijzondere en in voorkomend geval de aanvullende bijzondere richtlijnen, vermeld in het tweede lid.”;

2 aan paragraaf 2 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“Het advies, vermeld in artikel 4.5.2, 4, omvat de bijzondere en in voorkomend geval de aanvullende bijzondere richtlijnen, vermeld in het tweede lid.”.