Afdeling 24.
Wijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid


Art. 254.

In artikel 1.2, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 23 december 2011 en 31 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 10 wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;
2 in punt 19 wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.


Art. 255.

In artikel 2.2.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 4 worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in laatste administratieve aanleg”.


Art. 256. In artikel 3.2.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt het woord “verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.

Art. 257.

In artikel 3.2.21, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 2 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in punt 7 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden” en worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “deze omgevingsvergunning”.


Art. 258. In artikel 4.1.4, 2, derde lid, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 23 december 2011, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunningen” vervangen door de woorden “omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 259. In artikel 4.2.1, eerste lid, 4, van hetzelfde decreet worden de woorden “een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 260. In artikel 4.2.4/1, 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning uitvoering geeft aan een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitvoering geeft aan een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.

Art. 261. In artikel 4.2.5, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt de zinsnede “verkavelingsvergunning, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, respectievelijk de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en de zinsnede “van artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” door de zinsnede “van artikel 75 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.

Art. 262.

In artikel 4.2.6, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011 en 31 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid worden de woorden “de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” vervangen door de zinsnede “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 in het derde lid worden de woorden “de verkavelingsvergunning of de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 263.

In artikel 7.3.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid worden de woorden “specifieke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen” vervangen door de zinsnede “specifieke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden”;


2 in het tweede lid wordt het woord “verkavelingswijzigingen” vervangen door de woorden “verkavelingswijzigingen of bijstellingen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden” en wordt het woord “verkavelingswijziging” vervangen door de woorden “verkavelingswijziging of bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.


Art. 264. In artikel 7.3.12, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.

Art. 265. In artikel 7.3.13/1, eerste lid, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.