Art. 255.

In artikel 2.2.6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 9 juli 2010 en 23 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “uitgereikte omgevingsvergunning of meldingsakte als vermeld in artikel 6 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 in paragraaf 4 worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in laatste administratieve aanleg”.