Art. 256. In artikel 3.2.11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt het woord “verkavelingsvergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.