Art. 173.

In artikel 4.6.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 27 april 2007 en 23 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, 1, wordt punt b) opgeheven;
2 in paragraaf 1, 1, wordt punt c) vervangen door wat volgt:
“c) de afkeuring van het plan-MER, vermeld in artikel 4.2.10, 2;”;
3 in paragraaf 1, 2, wordt punt a) opgeheven;
4 in paragraaf 1, 2, wordt punt b) vervangen door wat volgt:
“b) de afkeuring van het ruimtelijk veiligheidsrapport, vermeld in artikel 4.4.4, 2.”.