Art. 259. In artikel 4.2.1, eerste lid, 4, van hetzelfde decreet worden de woorden “een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.