Art. 260. In artikel 4.2.4/1, 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning uitvoering geeft aan een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitvoering geeft aan een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.