Art. 261. In artikel 4.2.5, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2011, wordt de zinsnede “verkavelingsvergunning, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, respectievelijk de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en de zinsnede “van artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” door de zinsnede “van artikel 75 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.