Art. 262.

In artikel 4.2.6, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2011 en 31 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid worden de woorden “de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” vervangen door de zinsnede “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 in het derde lid worden de woorden “de verkavelingsvergunning of de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.