Art. 263.

In artikel 7.3.11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid worden de woorden “specifieke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen” vervangen door de zinsnede “specifieke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden”;


2 in het tweede lid wordt het woord “verkavelingswijzigingen” vervangen door de woorden “verkavelingswijzigingen of bijstellingen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden” en wordt het woord “verkavelingswijziging” vervangen door de woorden “verkavelingswijziging of bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.