Art. 264. In artikel 7.3.12, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.