Art. 265. In artikel 7.3.13/1, eerste lid, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2010, wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.