Art. 271. In artikel 21 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 maart 2012, wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden als vermeld in artikel 5, 1, a) en b), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.