Afdeling 26.
Wijzigingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009


Art. 272.

In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 punt 19 wordt vervangen door wat volgt:
“19 BKG-installatie: een vaste technische eenheid met inrichtingen of activiteiten die in de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, als BKG-inrichting of activiteit zijn aangeduid, alsook andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende inrichtingen of activiteiten die technisch in verband staan met de voormelde inrichtingen of activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging;”;


2 in punt 51 wordt het woord “milieuvergunning(en)” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie”;


3 in punt 113/2 worden de woorden “een stedenbouwkundige of milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


4 in punt 113/2 worden de zinsnede “stedenbouwkundige en/of milieuvergunning” en de woorden “stedenbouwkundige en milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;


5 in punt 113/2 worden de woorden “de stedenbouwkundige en de milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


6 in punt 126/1 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 273.

In artikel 4.1.14, a), van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 274.

In artikel 4.1.15, a), van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 275.

In artikel 4.1.27 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2, eerste lid, worden telkens de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in paragraaf 2, tweede lid, 1, worden de woorden “de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de woorden “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning” en de zinsnede “artikel 1.1.2, 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” door de woorden “artikel 2, 2, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.


Art. 276.

In artikel 7.1.1, 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 277.

In artikel 7.1.6, 1, negende lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 de woorden “een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning” worden vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


2 tussen de woorden “op het moment dat” en de woorden “de laatste van die vergunningen” wordt de zinsnede “de omgevingsvergunning of als er voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van het project enerzijds en het uitvoeren van de stedenbouwkundige handelingen anderzijds een afzonderlijke omgevingsvergunning werd verleend,” ingevoegd.


Art. 278.

In artikel 11.1.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de zinsnede “de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wordt ingediend”;


2 in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 2 wordt de zinsnede “stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de zinsnede “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, als vermeld in artikel 4.2.1, 1, 6 en 7, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, moet worden ingediend”.


Art. 279.

In artikel 11.1.4, 3, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning”.


Art. 280.

In artikel 11.1.9, 1, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 281.

In artikel 11.1.14, 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen” en de woorden “stedenbouwkundige vergunningen” door de woorden “omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen”.


Art. 282.

In artikel 13.1.4, 2, van hetzelfde decreet worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.