Art. 272.

In artikel 1.1.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 punt 19 wordt vervangen door wat volgt:
“19 BKG-installatie: een vaste technische eenheid met inrichtingen of activiteiten die in de indelingslijst, vermeld in artikel 5.2.1, 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, als BKG-inrichting of activiteit zijn aangeduid, alsook andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende inrichtingen of activiteiten die technisch in verband staan met de voormelde inrichtingen of activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging;”;


2 in punt 51 wordt het woord “milieuvergunning(en)” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor de exploitatie”;


3 in punt 113/2 worden de woorden “een stedenbouwkundige of milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


4 in punt 113/2 worden de zinsnede “stedenbouwkundige en/of milieuvergunning” en de woorden “stedenbouwkundige en milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;


5 in punt 113/2 worden de woorden “de stedenbouwkundige en de milieuvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


6 in punt 126/1 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.