Art. 275.

In artikel 4.1.27 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2, eerste lid, worden telkens de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in paragraaf 2, tweede lid, 1, worden de woorden “de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” vervangen door de woorden “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


3 in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden “de stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “de omgevingsvergunning” en de zinsnede “artikel 1.1.2, 3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009” door de woorden “artikel 2, 2, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.