Art. 277.

In artikel 7.1.6, 1, negende lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 de woorden “een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning” worden vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”;


2 tussen de woorden “op het moment dat” en de woorden “de laatste van die vergunningen” wordt de zinsnede “de omgevingsvergunning of als er voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit van het project enerzijds en het uitvoeren van de stedenbouwkundige handelingen anderzijds een afzonderlijke omgevingsvergunning werd verleend,” ingevoegd.