Art. 284.

In artikel 2.1.2 van dezelfde codex wordt paragraaf 7 vervangen door wat volgt:

“ 7. De ruimtelijke structuurplannen vormen geen beoordelingsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundig attest of omgevingsvergunning, behalve voor wat betreft de toepassing van artikel 68, tweede lid, 7, a), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.”.