Art. 291.

In artikel 2.6.14, 1, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 18 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 [...]


2 in het eerste lid, 2, b), worden de woorden “een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;


3 in het tweede lid worden de woorden “een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning”.