Art. 293.

In artikel 3.1.2, 1, van dezelfde codex, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 punt 2 wordt opgeheven;

2 er wordt een punt 14 toegevoegd, dat luidt als volgt: “14 het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.”.