Art. 294.

In artikel 4.1.1 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 7 wordt de zinsnede “een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij geldt dat” vervangen door de zinsnede “een vergunningstoestand, waarbij voor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen geldt dat”;


2 punt 8 en punt 13 worden opgeheven.