Art. 175.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, ingevoegd bij artikel 174, een hoofdstuk 1 ingevoegd, dat luidt als volgt:


“HOOFDSTUK 1. — Definities en doelstelling”.