Art. 182.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, ingevoegd bij artikel 174, een hoofdstuk 2 ingevoegd, dat luidt als volgt:


“HOOFDSTUK 2. — Algemene beginselen inzake vergunnings- en meldingsplicht”.