Art. 192.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in dezelfde afdeling 1 van titel V, hoofdstuk 4, een artikel 5.4.4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

 

“Art. 5.4.4. Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake vaststelling van algemene en sectorale milieuvoorwaarden wordt gedurende een termijn van dertig dagen gepubliceerd op de website van de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Het voorontwerp van besluit is gedurende dezelfde termijn ter inzage bij de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

 

Gedurende deze termijn kan elke persoon zijn opmerkingen aan deze afdeling meedelen.

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels inzake bekendmaking en inspraak van de bevolking.”.