Art. 194.

In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 februari 2013, wordt in titel V, hoofdstuk 4, afdeling 2, ingevoegd bij artikel 193, een artikel 5.4.5 ingevoegd, dat luidt als volgt:

 

“Art. 5.4.5. De sectorale milieuvoorwaarden kunnen de algemene milieuvoorwaarden aanvullen of stellen bijkomende eisen.

 

De sectorale milieuvoorwaarden kunnen strenger zijn dan de algemene milieuvoorwaarden.

 

De sectorale milieuvoorwaarden kunnen om technische redenen in minder strenge zin afwijken van de algemene milieuvoorwaarden, in de gevallen die door de Vlaamse Regering worden bepaald.”.