Afdeling 10.
Wijzigingen van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996


Art. 222. In artikel 42, 2, 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.

Art. 223.

In artikel 43 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998, 7 mei 2004, 24 december 2004 en 23 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de woorden “stedenbouwkundige vergunning” worden telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;

2 in het eerste lid worden de woorden “de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar” telkens vervangen door de woorden “de gemeentelijke omgevingsambtenaar”.