Art. 222. In artikel 42, 2, 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, worden de woorden “geen stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”.