Art. 223.

In artikel 43 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 8 juli 1997 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998, 7 mei 2004, 24 december 2004 en 23 december 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de woorden “stedenbouwkundige vergunning” worden telkens vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;

2 in het eerste lid worden de woorden “de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar” telkens vervangen door de woorden “de gemeentelijke omgevingsambtenaar”.