Afdeling 14.
Wijzigingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending


Art. 227.

In artikel 16sexies, 4, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, ingevoegd bij het decreet 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het derde lid wordt punt a) vervangen door wat volgt:

“a) als het gaat om een krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeelde inrichting of activiteit moet de exploitatie gemeld of vergund zijn conform de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;”;

2 in het zevende lid wordt punt a) vervangen door wat volgt:

“a) als het gaat om een krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeelde inrichting of activiteit, een afschrift van de melding of lopende vergunning voor de exploitatie van de individuele behandelingsinstallatie(s) voor afvalwater;”.