Afdeling 15.
Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen


Art. 228.

In artikel 2, 4, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, wordt het woord “milieuvergunningsplichtige” vervangen door de zinsnede “krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ingedeelde”.