Art. 230.

In artikel 60, 3, 2, c), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2010, wordt de zinsnede “de inrichtingen, vermeld in artikel 41bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning,” vervangen door de zinsnede “de GPBV-installaties, aangewezen in de indelingslijst, vermeld in artikel 7.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,”.