Art. 303.

In titel IV, hoofdstuk II, afdeling 1, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010, 11 mei 2012 en 6 juli 2012, wordt het opschrift van onderafdeling 2 vervangen door wat volgt:

 

“Onderafdeling 2. Vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden”.