Art. 308.

In artikel 4.3.1 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
"Een aanpassing van de plannen, zoals vermeld in het tweede lid, is slechts mogelijk overeenkomstig artikel 30 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.";


2 in paragraaf 2, eerste lid, 3, worden de woorden “een verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”;


3 in paragraaf 4 worden de woorden "een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning" vervangen door de woorden "een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden".