Art. 313.

In artikel 4.4.1, 3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 16 juli 2010 en gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 de woorden “van de vergunningsplicht” worden telkens vervangen door de woorden “van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in het tweede lid wordt het woord “verkavelingsvergunningen” vervangen door het woord “verkavelingen”.