Art. 315. In artikel 4.4.3, eerste lid, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de woorden “een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden”.