Art. 316.

In artikel 4.4.4, 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het tweede lid worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” telkens vervangen door het woord “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in het derde lid worden de woorden “onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht” vervangen door de woorden “een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereisen”.