Art. 323.

In artikel 4.4.16 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het eerste lid worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”;


2 in het tweede lid, inleidende zin, worden de woorden “milieuvergunningsplichtige inrichtingen” vervangen door de woorden “projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is”;


3 in het tweede lid, 1, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.