Art. 326.

In artikel 4.4.19, 1, tweede lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in het tweede lid worden de woorden “milieuvergunningsplichtige inrichtingen” vervangen door de woorden “projecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is”;


2 in het tweede lid, 1, wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.