Art. 328. In artikel 4.4.22, tweede lid, van dezelfde codex worden de woorden “milieuvergunningsplichtige activiteiten” vervangen door de woorden “activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vereist is,”.