Art. 5.

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de nitraatrichtlijn worden alle wateren in het Vlaamse Gewest aangeduid als wateren die door verontreiniging worden be´nvloed of zouden kunnen worden be´nvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 van de nitraatrichtlijn achterwege blijven.

In afwijking van het eerste lid kan de Vlaamse Regering, overeenkomstig de criteria van bijlage I van de nitraatrichtlijn, wateren aanduiden die geen wateren zijn die door verontreiniging worden be´nvloed of zouden kunnen worden be´nvloed indien de maatregelen overeenkomstig artikel 5 van de nitraatrichtlijn achterwege blijven.