Art. 330.

In artikel 4.4.24 van dezelfde codex wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:


“Het planologisch attest kan worden aangevraagd door en voor een bedrijf dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden:


1 het bedrijf is onderworpen aan de vergunnings- of meldingsplicht, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vermeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;


2 het bedrijf betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.”.