Art. 331.

In artikel 4.4.25, 2, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 de woorden “de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar” worden telkens vervangen door de woorden “het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar”;


2 de woorden “biedt de ambtenaar de aanvrager de gelegenheid” worden vervangen door de woorden “wordt de aanvrager de gelegenheid geboden”;


3 het zesde lid wordt opgeheven.