Art. 339.

In artikel 5.1.2, 1, van dezelfde codex wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:


“Het vergunningenregister omvat ten minste de volgende gegevens, geordend per kadastraal perceel:

1 het kadastraal nummer, het huisnummer en de straatnaam;
2 de uitgereikte stedenbouwkundige en planologische attesten;
3 elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de aanvrager;
4 elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de identiteit van de aanvrager;
5 elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot die vergunningen, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
6 elke melding van stedenbouwkundige handelingen en de identiteit van de persoon die de melding verricht;
7 de gevalideerde as-builtattesten;
8 het verval van de vergunningen, vermeld in punt 3 en punt 4;
9 de vermelding van elke schriftelijke aanmaning, elk proces-verbaal en verslag van vaststelling dat opgemaakt wordt met betrekking tot misdrijven en inbreuken inzake ruimtelijke ordening alsook iedere navolgend proces-verbaal waarin het vrijwillig herstel of de regularisatie wordt vastgesteld, het verdere gevolg dat aan de processen-verbaal en verslagen van vaststelling gegeven wordt, iedere gerechtelijke uitspraak en ieder bestuurlijk besluit alsook iedere minnelijke schikking ter zake en de uitvoering van de herstelmaatregelen alsook elk herstelattest;
10 de vermelding van elk rechtsmiddel dat tegen de gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten, vermeld in punt 9, aangewend wordt, de daaropvolgende uitspraken en besluiten en het gevolg dat eraan gegeven wordt;
11 het verschuldigd zijn van een planbatenheffing en het bewijs van betaling van de planbatenheffing;
12 in voorkomend geval het declaratief attest, vermeld in artikel 5.4.3, 5.”.