Art. 341.

In artikel 5.2.1, 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 1 worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen”;


2 in punt 5 wordt het woord “verkavelingsvergunning” vervangen door de woorden “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden”.