Art. 351. Artikel 5.5.2 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, wordt opgeheven.