Art. 361.

Artikel 7.5.7 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:


“Art. 7.5.7. Artikel 84, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg die voorlopig zijn vastgesteld of aangenomen vanaf 1 september 2009.


De bijstelling of de opheffing van omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden ingevolge de definitieve vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg dat voorlopig is vastgesteld of aangenomen vr 1 september 2009, wordt afgehandeld overeenkomstig de regels die golden voorafgaand aan die datum.”.