Afdeling 28.
Wijzigingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen


Art. 364.

In artikel 3 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 1, d), wordt de zinsnede “het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 punt 8 wordt vervangen door wat volgt:

“8 beste beschikbare technieken: beste beschikbare technieken als vermeld bij of krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;”.


Art. 365.

In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “hoofdstuk IIIbis van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”.


Art. 366.

In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Op de vergunningen en meldingen, vermeld in paragraaf 1, zijn de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van toepassing.”;


2 in paragraaf 3, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede “28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning” en wordt het woord “milieuvergunningen” vervangen door het woord “omgevingsvergunningen”.


Art. 367.

In artikel 25, 1, 1, van hetzelfde decreet wordt het woord “milieuvergunning” vervangen door het woord “omgevingsvergunning”.


Art. 368.

In artikel 44 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”.


Art. 369.

In artikel 46, 1, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”.