Art. 364.

In artikel 3 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in punt 1, d), wordt de zinsnede “het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning”;


2 punt 8 wordt vervangen door wat volgt:

“8 beste beschikbare technieken: beste beschikbare technieken als vermeld bij of krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;”.