Art. 366.

In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:


1 in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Op de vergunningen en meldingen, vermeld in paragraaf 1, zijn de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van toepassing.”;


2 in paragraaf 3, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede “28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning” vervangen door de zinsnede “25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning” en wordt het woord “milieuvergunningen” vervangen door het woord “omgevingsvergunningen”.