Art. 369.

In artikel 46, 1, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “milieu-” vervangen door de zinsnede “omgevings-”.